Priėmimas į suaugusiųjų klases

1. Į mokyklą priimami:

1.1. Asmenys nuo 18 metų, bei 16–17 metų dirbantys asmenys; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus:

1.1.1. siekiantys įgyti  pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą;

1.2.1. įgiję vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis mokosi kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo Tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.

2. Mokinių priėmimas vykdomas visus mokslo metus mokiniui pateikus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir/arba einamųjų mokslo metų mokymosi pasiekimų pažymą  bei  pusmečio einamuosius pažymius.

3. Mokyklos direktorius sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus.

4. Mokyklos direktorius tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus.

5. Į mokyklą priimami mokytis mokiniai pateikia prašymą, priėmimui reikalingus dokumentus, sudaro mokymosi sutartį ir individualų mokymosi planą.

6. Mokiniams, kurie atvyksta mokytis į mokyklą pagal vidurinio ugdymo programą iš kitos mokymosi įstaigos ir neturi jokio užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento, mokykla  nustato jo kalbinės kompetencijos lygį vadovaudamasis Europos kalbų metmenimis.

7. Mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal formaliojo ugdymo programas, direktoriui pateikia dokumentus:

7.1. prašymą ( prašymo forma);

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.3. išsilavinimo liudijantį dokumentą;

7.4. santuokos liudijimą (jei išsilavinimo dokumente ir asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nesutampa pavardės);

7.5. vieną nuotrauką;

7.6.  sveikatos pažymą (jei asmuo yra nepilnametis);

7.7. 16–17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus pateikia tai liudijančius dokumentus.

8.  Individualus ugdymo planas sudaromas mokykloje konsultuojantis su konsultantu ar klasės kuratoriumi.

9. Mokymosi sutartis sudaroma mokykloje dviem egzemplioriais.