DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – S.Kacevičienė, kontaktinis tel. 8-346-60120,
Dokumentų priėmimo vieta – mokyklos raštinė (Gedimino  g. 118, Kaišiadorys).
Dokumentų priėmimo laikas – 8.00 - 17.00.
Reikalingų dokumentų priimant į mokyklą sąrašas:

 

Prašymo formos.

Mokymosi sutartys.

  1. Mokinių priėmimą į mokyklą nustato mokyklos nuostatai ir Kaišiadorių savivaldybės tarybos bei administracijos priimti sprendimai, atsižvelgiant į mokinių pageidavimus.
  2. Klasės komplektuojamos pagal ŠMM ir  steigėjo patvirtintą tvarką.
  3. Užsienyje mokęsi mokiniai mokytis pagal pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimo dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
  4. Mokiniai mokyklos direktoriui pateikia įgyto išsimokslinimo pažymėjimą, prašymą., asmens dokumentą.
  5. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi.
  6. Mokinių priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui atiduodamas įgyto išsimokslinimo pažymėjimas, o asmens bylos kopija persiunčiama į švietimo įstaigą, kurioje jis mokysis. Mokinys išvykdamas iš mokyklos, privalo grąžinti mokyklos turtą - vadovėlius.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KLASES

1. Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-26.
3. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas,
patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-160.