MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

  1. Mokinių priėmimą į mokyklą nustato mokyklos nuostatai ir Kaišiadorių savivaldybės tarybos bei administracijos priimti sprendimai, atsižvelgiant į mokinių pageidavimus.
  2. Klasės komplektuojamos pagal ŠMM ir  steigėjo patvirtintą tvarką.
  3. Užsienyje mokęsi mokiniai mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio arba suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimo dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
  4. Mokiniai mokyklos direktoriui pateikia įgyto išsimokslinimo pažymėjimą, prašymą, asmens dokumentą.
  5. Asmens priėmimas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi.
  6. Mokinių priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui atiduodamas įgyto išsimokslinimo pažymėjimas, o asmens bylos kopija persiunčiama į švietimo įstaigą, kurioje jis mokysis. Mokinys išvykdamas iš mokyklos privalo grąžinti mokyklos vadovėlius.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 

Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – Stasė Kacevičienė, kontaktinis tel. (8 346) 60120.
Dokumentų priėmimo vieta – mokyklos raštinė (Gedimino g. 118, Kaišiadorys).
Dokumentų priėmimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00 val.

Pateikiami šie dokumentai:

1. asmens dokumentas;

2. išsilavinimo dokumentas;

3. pavardės ir / ar vardo keitimo dokumentas (jeigu išsilavinimo dokumentuose neatitinka pavardė ir/ar vardas);

4. prašymas;

5. mokymo sutarti.

PRAŠYMO FORMOS

MOKYMO SUTARČIŲ FORMOS

INFORMACIJA APIE LAISVŲ VIETŲ SKAIČIŲ MOKYKLOJE

KLASĖ

3–4

7–8

9–10

(I–II gimnazijos klasė)

11

(III gimnazijos klasė)

12

(IV gimnazijos klasė)

Klasių skaičius

1

2

10

5

6

Mokinių skaičius

18

21

115

106

145

Laisvų vietų skaičius

2

19

85

-

-