Suaugusiųjų ugdymas

Mokiniai mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas priimami nuo 18 metų. Į mokyklą priimami mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių.

 

Suaugusiųjų  vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas neakivaizdiniu būdu


Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla sudaro sąlygas mokiniams mokytis neakivaizdiniu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ,,Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Neakivaizdiniu būdu besimokantiems mokiniams privalomąsias savaitines pamokas sudaro grupinės ir individualios konsultacijos.
11 klasėje mokiniams be branduolio mokomųjų dalykų yra siūlomi pasirenkamieji mokomieji dalykai, tokie kaip: istorija, geografija, biologija, chemija, fizika, integruota gamtos mokslų kryptis, informacinės technologijos, politologija, psichologija, technologijos, ekologija, ekonomika ir dalykų moduliai: lietuvių k., anglų k., rusų k.,vokiečių k., matematikos, karjeros planavimo.
Neakivaizdiniu būdu besimokančių mokinių vidurinio ugdymo programos dalykų individualioms konsultacijoms skiriama iki 8 savaitinių pamokų per dvejus mokslo metus.
Neakivaizdiniu būdu besimokančių mokinių grupinėms konsultacijoms skiriama iki 11 pamokų per savaitę.
Neakivaizdiniu būdu besimokantys mokiniai laiko visų savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius nustatomas dvejiems mokslo metams ir yra toks, kiek pamokų per savaitę skiriama mokytis dalykui, tačiau įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi. Jei mokinys mokosi pagal išplėstinį dalyko programos kursą, įskaitų negali būti mažiau kaip aštuonios per dvejus mokslo metus.

 

Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas nuotoliniu būdu

 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos rajono švietimo galimybės išsiplėtė Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklai pradėjus taikyti nuotolinio mokymo būdą. Nuotolinis mokymasis  -  tai sparčiai plintanti naujovė Lietuvos švietimo sistemoje. Taikant šį būdą nuoseklus mokymasis vyksta, kai mokinius ir mokytoją  skiria atstumas ir laikas, o bendrauti ir bendradarbiauti, perduoti mokymosi medžiagą padeda informacinės ir komunikacinės technologijos.

Pritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai mokykla nuotoliniu būdu pradėjo suaugusiųjų mokymą Kaišiadorių rajone. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas rajono gyventojams pasidarė prieinamesnis. Dauguma šiuo būdu besimokančių mokyklos mokinių teigia, kad  mokantis nuotoliniu būdu jiems lengviau suderinti mokymąsi su darbu, šeimyniniais įsipareigojimais, kelionėmis ir kitomis svarbiomis veiklomis.

Mokymasis vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje. Mokiniai forumuose turi galimybę diskutuoti, klausti nesuprastų dalykų, gauti grįžtamąjį ryšį. Dalis pamokų vyksta ir atvykus į mokyklą – mokslo metų pradžioje vyksta įžanginė sesija, kurios metu mokiniai supažindinami su mokymosi būdo specifika, mokymosi nuotoliniu būdu tvarka ir reikalavimais. Baigiantis pusmečiui mokiniai atvyksta dar kartą pasitikrinti išmoktų dalykų, laikyti įskaitas ir atsiskaitymus. Patikros ir brandos egzaminai taip pat vykdomi atvykus į mokyklą.

Mokykla jau keletą metų ruošėsi vykdyti nuotolinį mokymą – mokytojai buvo mokomi, kaip dirbti virtualioje aplinkoje Moodle, gilino kompiuterinio raštingumo žinias, buvo ruošiama mokyklos techninė, kompiuterinė bazė.

Nuotolinis mokymasis teikia dideles mokymosi visą gyvenimą galimybes vaikų ir  suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srityse. Jis suteikia galimybę grąžinti anksti palikusius mokyklą mokinius į švietimo sistemą, daro ugdymą patrauklesnį. Nuotolinis mokymasis – tai galimybė siekti užsibrėžtų tikslų taupant kiekvienam brangų laiką ir mažinant mokymuisi skiriamas išlaidas, nes mokantis nuotoliniu būdu nebūtina vykti į mokyklą, o visa mokymosi medžiaga yra pasiekiama virtualioje aplinkoje.