APIE  PUPP

Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai elektroniniu, nuotoliniu elektroniniu, nuotoliniu ar tradiciniu vykdymo būdu. Kuriuo būdu bus vykdomas pasiekimų patikrinimas, nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo programos (išskyrus besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą) baigiamosios klasės mokinys ir asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą dokumentą, patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, bet neįgijęs pagrindinio išsilavinimo (toliau – buvęs mokinys).

Buvęs mokinys prašymą dėl galimybės dalyvauti pasiekimų patikrinime iki einamųjų metų vasario 6 dienos teikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą dokumentą, patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, vadovui.

Mokinys ir buvęs mokinys (nepilnametis, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), negalintys dalyvauti pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje dėl ligos, nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį ar buvusį mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo ir jis pateikė mokyklos vadovui prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą. Gydytojų konsultacinės komisijos pažymoje pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM) nurodoma diagnozė ir kodas, sergantiems psichikos liga – pagal TLK-10-AM tik kodas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo pritaikymo ir kita). Atleisti mokinys ir buvęs mokinys negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.

Pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui ir buvusiam mokiniui susirgus ar dėl pareigos izoliuotis jis pats arba jo artimieji turi tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo ir pateikti prašymą dėl pasiekimų patikrinimo atidėjimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą pasiekimų patikrinimas atidedamas pakartotiniam pasiekimų patikrinimui. Jeigu mokinys suserga ar dėl pareigos izoliuotis per pakartotinį pasiekimų patikrinimą jame negali dalyvauti, jis pats arba jo artimieji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pakartotinio pasiekimų patikrinimo mokyklos vadovui turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų patikrinime ir susirgimą patvirtinančius dokumentus, pagal kuriuos mokinys ir buvęs mokinys nuo dalyvavimo pakartotiniame pasiekimų patikrinime atleidžiami.

Lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vykdomas kasmet sausio – gegužės mėnesiais. Dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) atsiskaitymo laiką tvirtina mokyklos vadovas.

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1377

 

2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

*  Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

**    Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.

 

***    Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu

elektroniniu ar nuotoliniu būdu.