KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS TARYBA

 

Vardas, pavardė

Pareigos taryboje, atstovavimas

Dovilė Rudytė-Šeškevičienė

Mokyklos tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė

Rita Markevičienė

Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja, mokytojų atstovė

Nadežda Kriaučiūnienė

Mokyklos tarybos sekretorė, mokytojų atstovė

Daiva Čiurinskienė

Socialinių partnerių atstovė

Gintarė Matulionytė

Socialinių partnerių atstovė

Aurelijus Leonavičius

Socialinių partnerių atstovas

Gitana Purienė

Mokinių atstovė (IIn klasė)

Vaida Klinkevičienė

Mokinių atstovė (IIIn klasė)

Edvinas Romeris

Mokinių atstovas (IIIn klasė)

 

KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia  mokinių, mokytojų bendruomenę, vietos bendruomenę (Pravieniškių pataisos namų pareigūnus) demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
  2. Mokyklos taryba kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir finansavimo  klausimus, pagal kompetenciją, apibrėžtą Mokyklos nuostatuose, priima rekomendacinius sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą, teikia siūlymus direktoriui.
  3. Mokyklos tarybos darbo reglamente apibrėžiamos Tarybos funkcijos, sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas bei veiklos organizavimas.
  4. Taryba veikia pagal jos patvirtintą reglamentą, kurį tvirtina ir keičia Mokyklos taryba.
  5. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams, ir yra rekomendacinio pobūdžio.

II. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA

6.Mokyklos taryba sudaroma trejų metų kadencijai iš 3 mokinių, 3 mokytojų ir 3 socialinių partnerių atstovų (pareigūnų, atsakingų už mokymąsi).

7. Į Mokyklos tarybą nariai renkami balsų dauguma: mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – visuotiniame mokinių susirinkime. Pareigūnai, atsakingi už mokymąsi, į Mokyklos tarybą paskiriami.

8. Mokyklos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku.

9. Mokyklos tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms.

10.  Nesibaigus kadencijai, į Mokyklos tarybą naujas narys renkamas:

10.1.             jeigu jis dėl svarbių priežasčių (mokiniui išvykus mokytis į kitą mokyklą arba ją baigus, darbuotojui nutraukus darbo sutartį, pareiškus norą atsistatydinti, dėl ligos ir kt.) negali eiti pareigų;

10.2.             jeigu be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės Mokyklos tarybos posėdžiuose ir praranda Mokyklos tarybos nario įgaliojimus.

11.  Mokyklos tarybos sudėtį tvirtina Mokyklos direktorius.

 

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

 

12.  Mokyklos taryba:

12.1.             teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

12.2.             pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

12.3.             svarsto, teikia siūlymus ir pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos ugdymo planui ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Mokyklos direktorius;

12.4.             kiekvienais metais išklauso Mokyklos direktoriaus ataskaitą apie finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus;

12.5.             svarsto vadovėlių ir mokymo priemonių, perkamų iš mokinio krepšelio lėšų, sąrašus;

12.6.             svarsto ir teikia siūlymus dėl mokyklos gaunamos paramos ir kitų teisėtais būdais įgytų lėšų panaudojimo. Prižiūri, kad lėšos būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.7.             teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

12.8.             svarsto, teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo, dėl Mokyklos darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

12.9.             svarsto ir vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo ir sprendimą dėl ataskaitos teikia Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui;

12.10.          deleguoja atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją, viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisiją;

12.11.          priima sprendimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, nuostatais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Mokyklos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;

12.12.          svarsto Mokytojų tarybos, Metodinių grupių ir Mokyklos direktoriaus teikiamus svarstyti klausimus;

12.13.          priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais;

12.14.          turi teisę iš Mokyklos administracijos gauti visą informaciją, reikalingą Mokyklos tarybai priimant sprendimus.

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Pagrindinė Mokyklos tarybos veiklos forma – posėdžiai.

14. Pirmąjį Mokyklos tarybos posėdį šaukia Mokyklos direktorius be balso teisės. Kitus Mokyklos tarybos posėdžius šaukia Mokyklos tarybos pirmininkas, jam negalint - pavaduotojas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Mokyklos tarybos pirmininkas ir Mokyklos direktorius.

15. Apie posėdžio sušaukimą, laiką ir svarstyti parengtus klausimus Mokyklos tarybos pirmininkas, jam nesant pirmininko pavaduotojas, praneša visiems Mokyklos tarybos nariams ir Mokyklos direktoriui ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki posėdžio pradžios.

16. Eiliniai Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami  ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis/nuotolinis Mokyklos tarybos posėdis. Neeilinių posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi Mokyklos tarybos pirmininkas ir Mokyklos direktorius.

17. Taryba teikti pasiūlymus, priimti sprendimus svarstomu klausimu gali elektroniniu paštu, nuotoliniu būdu Zoom ar Teams platformoje, kada visi Tarybos nariai sutaria, jog posėdžio šaukti nebūtina. Elektroniniu paštu ar nuotoliniu būdu aptarti klausimai ir priimti sprendimai įforminami protokolu.

18. Jeigu Mokyklos tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai raštu ar žodžiu praneša pirmininkui.

19. Mokyklos tarybos pirmininkas ar sekretorius, atsižvelgdamas į pateiktus siūlymus, sudaro posėdžio darbotvarkės projektą, kuriame numato pranešėjus ir laiką klausimams svarstyti.

20. Kiekvieno posėdžio pradžioje registruojami Mokyklos tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys. Mokyklos direktorius be balsavimo teisės gali dalyvauti visuose posėdžiuose  ir pasisakyti visais svarstomais klausimais.

21. Mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai, skyrių vedėjas, kiti Mokyklos bendruomenės nariai.

22. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (ne mažiau kaip 6) Mokyklos tarybos narių. Sprendimai  priimami posėdyje dalyvių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Mokyklos tarybos pirmininko balsas.

23. Mokyklos tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Mokyklos tarybos pirmininkas ir sekretorius.

24. Posėdžio protokolas ir visi priedai sutvarkomi bei pasirašomi ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po posėdžio.

25. Mokyklos tarybos nariai, remdamiesi mokyklos Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę skelbti viešai informaciją apie Mokyklą ir jos veiklą. Mokyklos tarybos informacija gali būti skelbiama Mokyklos interneto svetainėje, Mokyklos stenduose.

26. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

 

 

Darbo reglamentas suderintas ir patvirtintas

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos tarybos posėdyje

2020 spalio 2 d.

Posėdžio protokolas Nr. 11