ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti buhalterio / finansininko ekonomisto darbą atitinkantį specialųjį išsilavinimą;

1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą bei Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles, kitus įstatymus ir poįstatyminius aktus, norminius aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus; žinoti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus bei norminius dokumentus, susijusius su jo atliekamu darbu, mokyklos patvirtintas tvarkas,  išlaidų sąmatų projektų lėšų sudarymo ir vykdymo taisykles;

1.3. sugebėti tinkamai naudotis finansinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, mokėti tvarkyti pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, valdyti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, AcrobatReader, (FINAS, DVS "Kontora"), naudotis ryšių bei kitomis komunikacijų priemonėmis;

1.5. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.6. išmanyti sąmatų rengimo principus;

1.7. gebėti dirbti komandoje, bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

1.8.būti sąžiningas, pareigingas, gebėti etiškai bendrauti.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia ir teikia mokyklos vadovui per Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartyje (toliau – Sutartis) nustatytus terminus:

2.1.1. apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, nurodytus dokumentų ir informacijos sąraše (Sutarties 2 priede), kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;

2.1.2. teikia mokyklos vadovui informaciją, nurodytą dokumentų ir informacijos sąraše (Sutarties 2 priede), nurodydamas sumas ir kitą mokyklos apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) Centralizuotai buhalterijai prašomą informaciją;

2.1.3. koordinuoja metinės turto inventorizacijos atlikimą;

2.1.4. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl ilgalaikio turto naudingo laikotarpio nustatymo;

2.1.5. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl turto likvidacinės vertės nustatymo;

2.2. teikia siūlymus mokyklos vadovui:

2.2.1.dėl turto pripažinimo netinkamu naudoti vadovaujantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 ,,Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo“, ,,Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto patvirtinimo“;

2.2.2. dėl inventorizacijos metu rasto turto vertės nustatymo ar nuvertinimo;

2.3. laiku inicijuoja išlaidų straipsnių patikslinamus;

2.4. informuoja mokyklos vadovą apie finansinių ataskaitų rezultatus, finansinę būklę;

2.5. sutikrina informaciją tarpinių ir metinių finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, darbo užmokesčio ataskaitų talpinimą mokyklos internetinėje svetainėje;

2.6. tinkamai saugo jo žinioje esančius finansinius,  pirminius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į archyvą;

2.7. atlieka kitus,  teisės aktų nustatytus mokyklos vadovo priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;

2.8. kartu su mokyklos vadovu rengia sąmatų projektus;

2.9. rengia mokyklos vadovo  ir kitų ataskaitų finansinę dalį.

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomas  ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.5. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1.Bibliotekininkui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas;

1.2. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

1.3. valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas;

1.4. bibliotekos darbui keliamų metodinių bei bibliotekos veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

1.5. savarankiškas savo veiklos planavimas ir organizavimas, iškilusių problemų ir konfliktų sprendimas;

1.6. informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir išvadų rengimas.

2. Bibliotekininkas turižinoti ir išmanyti:

2.1. bibliotekos veiklos organizavimą;

2.2. mokyklos struktūrą;

2.3. mokyklos veiklą reglamentuojančiusnorminius aktus;

2.4. dokumentų tvarkymo irapskaitos taisykles;

2.5. raštvedybos taisykles;

2.6. dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo metodus;

2.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

3. Bibliotekininkas privalo vadovautis:

3.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo bei kultūros ministrų įsakymais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;

3.3. mokyklos nuostatais;

3.4. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.5. darbo sutartimi;

3.6. šiuo pareigybės aprašymu;

3.7. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja ugdymo procese – padeda integruotis į informacinę visuomenę;

4.2. ieško naujų papildomų bibliotekininko darbo su mokytojais ir mokiniais būdų (formų);

4.3. padeda mokiniui savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve;

4.4. gerina informacijos vartotojų aptarnavimą, bendradarbiauja su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis;

4.5. diegia mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (TAMO), naudoja informacines technologijas (IT) savo darbe;

4.6. vadovaudamasis teisės aktais mokyklos bibliotekininkas vykdo mokyklos bibliotekos veiklą:

4.6.1. planuoja, analizuoja, apibendrina mokyklos bibliotekos darbą ir atsiskaito mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

4.6.2. rengia metinę mokyklos bibliotekos ataskaitą, teikia ją mokyklos direktoriaus pavaduotojui ar atsakingoms institucijoms;

4.6.3. komplektuoja  mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas);

4.6.4. pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

4.6.5. rengia naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;

4.6.6. tvarko mokyklos bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles;

4.6.7. sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas);

4.6.8. organizuoja mokyklos bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);

4.6.9. suderinęs su mokyklos direktoriumi kas penkeri metai organizuoja mokyklos bibliotekos  fondo patikrinimą;

4.6.10. tvarko bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą;

4.6.11. užsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodinės spaudos komplektus;

8.7. dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus:

4.7.1. organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą:

4.7.2. supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

4.7.3. moko naudotis atviru bibliotekos fondu;

4.7.4. atsako į vartotojų bibliografines užklausas;

4.7.5. padeda mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo klausimais;

4.8. mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už mokyklos bibliotekos fondui padarytą žalą:

4.9. užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga;

4.10. rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis;

4.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus;

4.12. dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;

4.13. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

 

BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.5. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.5. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštįveda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.5. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

2. Darbininkas turi žinoti ir išmanyti:

2.1. mokyklos teritorijos, pastatų patalpų išplanavimą;

2.2. statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;

2.3. pastatų ir statinių technines savybes;

2.4. Darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką;

2.5. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

2.6. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jųdarbo irsaugojimo tvarką;

2.7.darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.

3. Darbininkas privalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais  norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų  veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitais  mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Darbininkas atlieka šias funkcijas:

4.1. pagal savo turimą kvalifikaciją atliekašiuos darbus:

4.1.1.einamuosius  darbus, kuriuos dirbti paveda direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

4.1.2. prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemas ir šalina ar organizuoja jų sutrikimo ar gedimų šalinimą;

4.1.3. remontuoja vidaus ir laukoinventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;

4.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;

4.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų, laiko įrankius tik tam skirtoje vietoje ir nepalieka jų prieinamų moksleiviams ar tretiesiems asmenims;

4.4. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir imasi priemonių jiems pašalinti.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO IR BENDRIESIEMS REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems  reikalams kvalifikacijai keliami reikalavimai:

1.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

1.2. analogiška darbo patirtis.

2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams turi žinoti ir išmanyti:

2.1. mokyklos teritorijos priežiūros tvarką;

2.2. mokyklos patalpų (klasių, kabinetų, koridorių, laiptinių) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

2.3. higienos normas ir taisykles;

2.4. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

2.5. buhalterinės apskaitos pagrindus;

2.6. priešgaisrinės saugos taisykles;

2.7. saugaus darbo taisykles;

2.8. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;

2.9. mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;

2.10. kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;

2.11. savo pareigybės aprašymą.

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams privalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitaismokyklos lokaliniaisdokumentais(įsakymais,potvarkiais,nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams funkcijos:

4.1. organizuoja mokyklos pagalbinių darbuotojų darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad mokyklos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas mokyklos veiklos sutrikimų;

4.2. užtikrina, kad mokyklos teritorijos poilsio vietose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;

4.3. rūpinasi, kad prie mokyklos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;

4.4. užtikrina, kad mokyklos patalpų (klasių, kabinetų ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias higienos normas;

4.5. rūpinasi, kad ne arčiau kaip 25 m. atstumu nuo mokyklos pastato ant asfaltuotos plokštumos būtų pastatyti sandariai uždaromi konteineriai šiukšlėms ir atliekoms;

4.6. užtikrina, kad būtų laiku atliktas mokyklos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;

4.7. organizuoja mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, klasių ir kabinetų aprūpinimą suolais, stalais ir kėdėmis pagal poreikį;

4.8. užtikrina, kad fizikos, chemijos mokytojams  ir kitiems darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos, atlieka darbuotojų instruktavimą;

4.9. pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse ir kitose mokyklos direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;

4.10. užtikrina, kad visos mokyklos patalpos kasdien būtų valomos drėgnuoju būdu atidarant langus;

4.11. organizuoja mokyklos aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija;

4.12. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, kabinetai, dirbtuvės būtų valomi po pamokų ar būrelių veiklos, esant reikalui, valomi pakartotinai;

4.13. reikalauja, kad koridoriai ir sanitariniai mazgai būtų valomi po kiekvienos pertraukos, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistinos plovimo priemonės;

4.14. užtikrina, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis;

4.15. užtikrina, kad patalpos būtų vėdinamos po kiekvienos pamokos, kad iš kabinetų po kiekvieno užsiėmimo būtų išneštos šiukšlės, atliekos, kad mokyklos langų stiklai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per  metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

4.16. kontroliuoja, ar tvarkingos klasių, kabinetų, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba;

4.17. neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti grindimis;

4.18. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos;

4.19. pasirūpina, kad mokyklos 200 kvadratinių metrų plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukštui, o fizikos, chemijos kabinetų, ir dirbtuvių 50 kvadratinių metrų plotui – po 1 nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai;

4.20. tikrina, ar tvarkingas mokyklos priešgaisrinis vandentiekis, ar vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi žarnas ir švirkštus;

4.21. tikrina, ar priėjimai prie gaisrinių čiaupų, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, laiptai neužkrauti daiktais;

4.22. pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas ir žmonių evakavimo planas bei pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;

4.23. užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti visi darbuotojai;

4.24. pasirūpina, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;

4.25. moko ir instruktuota darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta mokyklos priešgaisrinės saugos instrukcija;

4.26. reikalauja, kad mokyklos darbuotojai laikytųsi priešgaisrinio elgesio taisyklių, kad baigę užsiėmimus išjungtų visus elektros prietaisus. Darbuotojams išėjus, patikrina, ar visi elektros prietaisai išjungti;

4.27. neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

4.28. reikalauja, kad švenčių metu mokykloje budėtų mokytojai;

4.29. mokinių atostogų metu, kai nevyksta ugdymo procesas, ar atostogaujant direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui, raštišku sutikimu pavaduoja direktorių;

4.30. vykdo kitus teisėtus mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

1.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

1.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

1.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

1.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;

1.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

2.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

2.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

2.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

2.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

2.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

2.6. ugdymo turinio vadybą;

2.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

2.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

2.9. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

2.10. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais irpoįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO JOFUNKCIJOS

 

4. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

4.1. organizuoti mokyklos:

4.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

4.1.2. bendrųjų programų vykdymą;

4.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

4.1.4. ilgalaikių planų derinimą;

4.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

4.1.6. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

4.1.7. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

4.1.8. dalykų modulių, programų rengimą;

4.2. rengti mokyklos:

4.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;

4.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;

4.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

4.2.4. direktoriaus įsakymų projektus;

4.2.5. informaciją Švietimo  skyriui ir kitoms institucijoms;

4.2.6. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;

4.3. vykdyti priežiūrą:

4.3.1. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

4.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

4.3.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti mokyklos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);

4.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;

4.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;

8.4. koordinuoti:

4.4.1. Metodinės grupės veiklą;

4.4.2. Mokinių tarybos veiklą;

4.4.3. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;

4.4.4. mokyklos įsivertinimo veiklą;

4.4.5. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

4.4.6. ugdymo karjerai veiklą;

4.4.7. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

4.5. tvarkyti:

4.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

4.5.2. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;

4.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę;

4.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

4.8. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

4.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

4.10. nesant darbe mokyklos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas.

 

ETIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštįveda pamokas, įskaitant privalomas ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.6. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

FIZINIO LAVINIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

KOMPIUTERININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KOMPIUTERININKO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Kompiuterininku gali dirbti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtį, susijusią su kompiuterinės technikos panaudojimu, pasitikrinęs sveikatą, susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu ir darbų saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus.
  2. Kompiuterininkas turi išmanyti apie lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinės ir programinės įrangos problemas ir naujoves šalyje bei kūrybiškai jas taikyti rengdamas ir įgyvendindamas kompiuterines programas.
  3. Kompiuterininkas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

3.1. įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais;

3.2. elektroninio pašto ir elektroninio parašo įstatymus;

3.3 .operacinės sistemos pagrindus;

3.4. duomenų bazės panaudojimo tvarką ir galimybes;

3.5. kompiuterinę techniką ir programinę įrangą;

3.6. darbo su kompiuteriais metodiką ir praktiką;

3.7. kompiuterines sistemas;

3.8. mokyklos darbo organizavimą, valdymą;

3.9. mokykloje taikomą apskaitos metodiką ir jos kompiuterizavimo galimybes;

3.10. kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes;

3.11. saugos ir sveikatos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

4.  Kompiuterininkas privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją, domėtis naujovėmis.

 

II SKYRIUS

KOMPIUTERININKO FUNKCIJOS

5. Rengti kompiuterinę, skaičiavimo techniką, programinę įrangą reglamentuojančius dokumentus ir organizuoja jų vykdymą.

6. Koordinuoti administracijos veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimo programas ir kontroliuoti jų vykdymą.

7. Rūpintis, kad mokyklos mokomųjų dalykų kabinetuose, administracijos patalpose, darbuotojų darbo vietose veiktų elektroninės priemonės (kompiuteriai, spausdintuvai, projektoriai, skeneriai ir kt.).

8. Tvarkyti Mokyklos kompiuterines programas, atlikti sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą.

9. Patarti įsigyjant kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdyti Mokyklos kompiuterizacijos ir darbuotojų mokymo programas.

10 Padėti Mokyklos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūrėti ir tobulinti naudojamas programas.

11. Administruoti mokyklos svetainę https://www.suaugusiuju.kaisiadorys.lm.lt

12. Tvarkyti ir būti atsakingas už NEC duomenų perdavimo sistemą KELTA.

13. Vykdyti Mokyklos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus Mokyklos kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais.

14. Atlikti nesudėtingus kompiuterių ir jų įrenginių remonto darbus. Nepavykus pašalinti gedimų, kreiptis į mokyklos direktorių dėl kompiuterių ir jų įrenginių remonto kitose įmonėse.

15. Talkinti mokytojams pamokų ir renginių metu naudojant kompiuterius ir atlikti jų užsakymus (reikiamos programinės įrangos įdiegimas ir kt.).

16. Tausoti mokyklos nuosavybę, rūpestingai naudotis orgtechnikos priemonėmis.

17. Tausoti savo sveikatą. Kasdienį darbą su kompiuteriu periodiškai keisti pertraukomis arba kita veikla, mažinančia darbo įtampą, patirtą dirbant su kompiuteriu.

18. Laikytis nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos.

  1. Neatskleisti tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, galinčios pakenkti mokyklos veiklai.

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪSREIKALAVIMAIŠIASPAREIGASEINANČIAMDARBUOTOJUI

 

1. Neformaliojo būrelio vadovu dirbantys asmenys turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.

2. Neformaliojo būrelio vadovas turižinoti ir išmanyti:

2.1. kaip naudotis informacinėmis technologijomis;

2.2. lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

2.3. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;

2.4. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

2.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3. Neformaliojo būrelio vadovas privalo vadovautis:

3.1.Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO JOFUNKCIJOS

 

4. Mokytojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

4.2. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę;

4.3. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;

4.4. planuoja savo veiklą neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

4.5. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį;

4.6. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais;

4.7. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

4.8. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius;

4.9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

4.10. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su mokytojo  pareigomis ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir mokytoju.

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.5. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.6. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

RUSŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.6. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.7. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 

1. Sekretoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;

1.2. darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;

1.3. valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas.

2. Sekretorius turi žinoti ir išmanyti:

2.1. mokyklos struktūrą, darboorganizavimo principus;

2.2. mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;

2.3. mokyklos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;

2.4. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

2.5. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

2.6. dokumentų forminimo ir apdorojimo metodus;

2.7.dokumentų (bylų) parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką;

2.8. duomenų bazių tvarkymo reikalavimus;

2.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus.

3. Mokyklos sekretorius privalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje  galiojančiais norminiais  aktais,reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.3.darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.darbo sutartimi;

3.5.šiuo pareigybės aprašymu;

3.6.kitais mokyklos lokaliniais  dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.)

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Sekretorius atlieka šias funkcijas:

4.1. laiku ir tiksliai vykdo teisėtus mokyklos administracijos nurodymus bei mokyklos savivaldos institucijų teisėtus nutarimus;

4.2. priima gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio metu patikrina, ar neatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą korespondenciją jos gavimo dieną Gautų dokumentų registravimo žurnale;

4.3. užregistruotus gautus dokumentus perduoda mokyklos direktoriui susipažinti;

4.4. direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoda juos rezoliucijose nurodytiems adresatams, o rezoliucijų tekstus įrašo į Gautų dokumentų registravimo žurnalą;

4.5. kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu kontrolės funkcija nepavesta kitiems;

4.6. jeigu į gautą dokumentą reikia atsakyti, organizuoja dokumento parengimą arba pats jį parengia ir pateikia direktoriui pasirašyti;

4.7. registruoja siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale; jeigu siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda, į kokį dokumentą atsakoma;

4.8. mokyklos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus, nutarimus ir kt.) registruoja Vidaus dokumentų registravimo knygoje;

4.9. mokyklos direktoriui nurodžius rengia vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus;

4.10. spausdina bei daugina vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

4.11. tikrina mokyklos elektroninį paštą;

4.12. priima ir perduoda informaciją šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir siunčia mokyklos korespondenciją paštu;

4.13. kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą;

4.14. formuoja gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų bylas;

4.15. užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą; tvarko mokyklos archyvą;

4.16. priima mokyklos lankytojus, suteikia jiems juos dominančią informaciją, nurodo mokytojus, mokyklos vadovus, kurie kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus, elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai; direktoriui nurodžius, organizuoja svečių pavaišinimą;

4.17. direktoriui nurodžius, praneša mokyklos tarybos, mokytojų tarybos nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką;

4.18. direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, pagalbinio personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus mokyklos darbuotojus, spausdina direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko raštvedybą, priima įvairius direktoriui adresuotus dokumentus ir teikia jam pasirašyti;

4.19. iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija;

4.20. įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoja darbo sutartis;

4.21. paruošia ir siunčia užklausimus, pažymas apie mokinių išsilavinimus, pasiekimus;

4.22. keičiantis sekretoriui, perduoda pagal aktą naujam sekretoriui bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus;

4.23. vykdo kitus mokyklos direktoriaus teisėtus nurodymus.

 

PRAVIENIŠKIŲ SKYRIŲ VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 

1. Skyrių vedėjui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

1.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

1.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

1.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

1.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;

1.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

2. Skyrių vedėjas turi žinotiirišmanyti:

2.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

2.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

2.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

2.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

2.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

2.6. ugdymo turinio vadybą;

2.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

2.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

2.9. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

2.10. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.

3. Skyrių vedėjas privalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais irpoįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Skyrių vedėjo funkcijos:

4.1. organizuoti mokyklos:

4.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

4.1.2. bendrųjų programų vykdymą;

4.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

4.1.4. ilgalaikių planų derinimą;

4.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

4.1.6. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

4.1.7. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

4.1.8. dalykų modulių, programų rengimą;

4.2. rengti mokyklos:

4.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;

4.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;

4.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

4.2.4. direktoriaus įsakymų projektus;

4.2.5. informaciją Švietimo  skyriui ir kitoms institucijoms;

4.2.6. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;

4.3. vykdyti priežiūrą:

4.3.1. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

4.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

4.3.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti mokyklos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);

4.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;

4.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;

4.4. koordinuoti:

4.4.1. Metodinės grupės veiklą;

4.4.2. Mokinių tarybos veiklą;

4.4.3. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;

4.4.4. mokyklos įsivertinimo veiklą;

4.4.5. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

4.4.6. ugdymo karjerai veiklą;

4.4.7. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

4.5. tvarkyti:

4.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

4.5.2. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;

4.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę;

4.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

4.8. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

4.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

4.10. nesant darbe mokyklos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas.

 

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

 

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi atitikti Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus reikalavimus mokytojams;

1.2. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

1.4. privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;

4.6. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;

4.7. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;

4.8. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-69a;

4.9. skaitmeninio raštingumo gebėjimai: turi gebėti dirbti su „Word”, „Power Point” programomis.

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias su ugdomąja veikla susijusias funkcijas:

5.1. pagal mokyklos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

5.2. užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, pritaikydamas  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

5.3. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimus ir būdus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos vykdo;

5.4. padeda mokiniams įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

5.5. naudoja ugdymo procese priemones, atsižvelgdamas į ugdymo turinį;

5.7. rengia ar įgyvendina projektus ir programas, padedančias veiksmingiau ugdyti mokinius.

6. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

6.1. planuoja savo veiklą, pasirengia pamokoms, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai organizuoja;

6.2. nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą; dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

6.3. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;

6.4. nedelsiant informuoja mokyklos administraciją, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakitusią fizinę būklę, sveikatos sutrikimus, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį.

6.6. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pastangas ir pažangą;

6.7. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas, susijusias su mokyklos bendruomene:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja mokyklos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo  kitus teisėtus mokyklos vadovų pavedimus ir Mokyklos tarybos nutarimus;

7.2. dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;

7.3. vykdo kitus mokyklos vadovų pavedimus (dalyvauja konkursuose, varžybose, parodose, mugėse, projektinėje veikloje ir kt.), prevencinėse ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.);

8. Kitos, mokytojui priskirtos  funkcijos, susijusios su bendruomenine veikla, nustatomos kiekvienų mokslo metų pradžioje direktoriaus įsakymu.

 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Valytojokvalifikacijainetaikomiišsilavinimoarprofesinėskvalifikacijos reikalavimai.

2. Valytojas turi žinotiirišmanyti:

2.1. valomų patalpų tipus ir paskirtį;

2.2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;

2.3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;

2.4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;

2.5. patalpų valymo būdus ir inventorių;

2.6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes irnaudojimo taisykles;

2.7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;

2.8. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

2.9. darbuotojųsaugosirsveikatos,gaisrinėssaugos,apsaugosnuoelektros reikalavimus.

3. Valytojasprivalo vadovautis:

3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais,reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

3.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4. darbo sutartimi;

3.5. šiuo pareigybės aprašymu;

3.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Valytojas atlieka  šias funkcijas:

4.1. neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.;

4.2. kiekvieną dieną plauna patalpas pagal patvirtintus plotus:  grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų rankenas, valo ir dezinfekuoja tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;

4.3. dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę;

4.4. minkštas grindų dangas ir minkštus baldus valo buitiniu dulkių siurbliu;

4.5. gėles laisto ir valo jų lapus esant reikalui;

4.6. vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui;

4.7. šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio;

4.8. patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokų metu ir po pamokų, kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, įrenginius – tik jiems visiškai sustojus ir atjungus nuo energijos šaltinių;

4.9. šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, paveikslų ir kt. bei valo nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius;

4.10. orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės šaltinio;

4.11. du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės), laikantis darbų saugos reikalavimų ir tik  naudojant saugos diržus;

4.12. dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina;

4.13. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir skysčius, kuriais aprūpino direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir tik pagal jų paskirtį;

4.14. šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją;

4.15. jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui, kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių;

4.16. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius;

4.17. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyrė direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

4.18. su mokyklos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai, šiukšlintojus mandagiai įspėja;

4.19. visą darbo laiką skiria darbui ir laikosi šių taisyklių:

4.19.1. be būtino reikalo nesinaudoja telefonu;

4.19.2. neliečia paliktų ant stalo dokumentų, nesugadina jų, neišmeta į šiukšlių dėžę;

4.19.3. nedaugina dokumentų komercinės ar kitos paslapties paskleidimui bei kitais tikslais;

4.19.4. nenaudoja dauginimo aparato savo reikmėms;

4.19.5. nenaudoja kompiuterio kokių nors dokumentų paieškai;

4.19.6. nieko neleidžia į patalpas ir nesileidžia į kalbas su pašaliniais asmenimis, norinčiais patekti į patalpas;

4.19.7. pastebėjus į patalpas įsibrovusius piliečius, nedelsdamas iškviečia policiją.

4.20. laikosi mokykloje nustatyto priešgaisrinio režimo, nerūko, o dėl kokių nors priežasčių kilus gaisrui, iškviečia ugniagesius, praneša mokyklos administracijai ir gesina gaisro židinį turimomis priemonėmis;

4.21. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmąją pagalbą sau ir kitiems nukentėjusiems, apie įvykį praneša mokyklos administracijai;

4.22. įvykus inžinerinių tinklų avarijai, pabando išjungti avarines komunikacijas, praneša apie įvykį mokyklos administracijai arba statinių priežiūros darbininkui ir gavęs jų nurodymą iškviečia atitinkamas avarines tarnybas;

4.23. baigęs darbą, uždaro langus, išjungia elektros prietaisus, santechninę įrangą, užrakina duris;

4.24. negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, praneša apie tai direktoriaus pavaduotojui ūkiui arba mokyklos direktoriui;

4.25. nepaveda savo pareigų kitam asmeniui be direktoriaus pavaduotojo ūkiui sutikimo;

4.26. apie pastebėtus mokyklos baldų defektus, santechnikos įrangos pažeidimus, elektros instaliacijos gedimus praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui, statinių priežiūros darbininkui, elektrikui arba mokyklos direktoriui.