Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla - globaliojo švietimo ambasadorius rajone

Globalusis švietimas – tai  bendruomenės švietimas apie pasaulyje kylančias problemas bei pasaulyje vykstančių reiškinių tarpusavio ryšius. Globalusis švietimas įtraukdamas bendruomenę į veiklas, skatindamas jų atsakomybės suvokimą ir iniciatyvumą informuoja apie įvairias pasaulyje kylančias problemas: klimato kaitą, karinių konfliktų pasekmes, moterų teises, tarptautinę ginklų prekybą, pagalbą skurdžioms pasaulio šalims ir pabėgėliams ir t.t. Suvokiant visų šių problemų svarbą ir reikšmę, sunku likti nuošalėje.

Nuo 2013 metų Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte „Teach global ambassadors“, kurio tikslas - skatinti viso pasaulio žmonių pilietiškumą. Į šį projektą vėliau buvo įtrauktos ir kitos rajono mokyklos bei Kaišiadorių rajono administracijos švietimo skyrius. Projekto metu mokyklų  mokytojai, kaip pasaulio ambasadoriai, dalyvavo įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokymuose, gavo įvairios informacijos globaliojo švietimo ir pilietiškumo klausimais, tobulino savo kompetencijas, įgūdžius ir gebėjimus.

Kaišiadorių rajono mokytojos Irena Leonavičienė (muzikos mokytoja) ir Rūta Stankienė (anglų kalbos mokytoja), išsirinkusios savo mokykloms ir rajonui patrauklias temas, rengė pamokų planus, susietus su dalyko mokymu ir globaliuoju švietimu. Visas veiklas mokytojos praktiškai išbandė, stebėjo, kokį poveikį šios veiklos padarė mokiniams. Mokyklose ir už jų ribų mokytojos dalijosi gerąja patirtimi ir pačios mokėsi.

Vykdytos veiklos padėjo mokiniams gilinti supratimą apie jų vaidmenį pasaulyje‚ atsakomybę ir gyvenimo būdą globalioje visuomenėje. Reflektuodami mokiniai suvokė, kad patys yra saistomi visuomenėje gyvuojančių stereotipų, elgesio modelių, kuriuos pakeisti jiems dažnai neužtenka drąsos ir pasitikėjimo. Be to, suprato, kad atsakingai  dalyvauti socialiniame gyvenime yra ne tik jų teisė, bet ir pareiga.

2015 metų rugsėjo 1 dieną Škotijoje Edinburgo zoologijos sode vyko baigiamoji konferencija, kurioje Lietuvai atstovavo mokytojos I.Leonavičienė ir R.Stankienė. Buvo aptarti projekto rezultatai, gilintasi į Škotijos ir Lietuvos patirtį globaliojo švietimo srityje.

Mokyklos pavaduotoja R. Stankienė