Projektas „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla nuo 2008 m.dalyvauja projekte „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“, kuris yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) dalis. Jis finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2008 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus patvirtinta darbo grupė parengė „Mokyklų dalyvavimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programos plius projekte „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ nuostatas“, kurios reglamentuoja jaunimo mokyklų dalyvavimą projekte, jų aprūpinimo įranga, mokymo priemonėmis ir baldais principus, numatomus standartinius įrangos ir baldų komplektus bei numatomą ikiprofesinio mokymo įrangos, mokymo priemonių ir baldų sąrašą.

Projekto „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ tikslai: jaunimo mokyklose sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairiapusiam ugdymui – bendrojo ugdymo, ikiprofesinio mokymo, papildomo ugdymo tikslų realizavimui, atsižvelgiant į tai, jog šiose mokyklose mokosi mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos, socializacijos problemų. Projekto veikla siekiama sukurti sąlygas mokiniams pasirinkti mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jo polinkius ir poreikius. Be abejo, toks jaunuolių užimtumo skatinimas ir jų mokymosi motyvacijos stiprinimas didina tikimybę, kad vis mažiau mokinių paliks mokyklas neturėdami pagrindinio išsilavinimo.

Sudarius sąlygas jaunimo mokykloms diferencijuoti bei individualizuoti programas mokiniams atsirado galimybių per praktinę veiklą įgyti pradinių darbo, profesijos žinių ir įgūdžių. Jaunimo mokyklose sudarytos sąlygos mokiniams pereiti mokytis į profesines, pagrindines, vidurines mokyklas, o mokytojų parinktos taikomojo pobūdžio praktinės naudos turinčios užduotys mokiniams leidžia suvokti, kad įgytas žinias ir įgūdžius jie galės panaudoti praktikoje. Tai skatina mokinius mokytis ir gerina jų pasiekimų rezultatus. Be to, siekiama, kad kiekvienas jaunimo mokyklos mokinys dalyvautų papildomo ugdymo veikloje, saviraiškos būreliuose ir taip įgytų pasitikėjimo savimi.

Įvykdžius projekto pirmąjį pirkimą į jaunimo mokyklas jau pristatyti projektoriai (UAB „Biznio mašinų kompanija“), spausdintuvai („Konica Minolta Baltia“), fotoaparatai (UAB „Mediashop“), garso ir vaizdo technika (UAB „Biznio mašinų kompanija“), interaktyviosios lentos (UAB „Biznio mašinų kompanija“), biuro reikmenys (UAB „Projektų vadybos institutas“), stacionarieji kompiuteriai (UAB „Elsis IT“), baldai (UAB „Vildika“) ir kitos priemonės.

Šiuo metu rengiamasi antrajam projekto pirkimui, kurio metu jaunimo mokykloms bus perkamos mokymo priemonės ir įranga.

 

Projektas „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“. [interaktyvus]. [žiūrėta 2012 m. vasario 15 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.sac.smm.lt/index.php?id=25e >