KAIŠIADORIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS.
1.    Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą , švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu , kitais įstatymais, Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos  teisės aktais ir Aprašu.

II.    KOMISIJOS IR JOS  NARIŲ  FUNKCIJOS

3.    Komisija atlieka šias funkcijas:
vertina Mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis. Nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
rūpinasi , kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaiko saugumu mokykloje, vaiko atskirties mažinimu  Mokykloje;
nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugražinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto,  patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų  ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, planuoja , kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros Mokykloje organizavimo;
atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro nustatyta tvarka;
teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų , metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių apskaitą mokykloje.
siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertintipedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
siūlo mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo , elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais;
įvykus krizei mokykloje (netikėtam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį , organizuoja krizės valdymo priemones:
įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą;
apie situaciją informuoja mokyklos bendruomenę, steigėjo instituciją, prireikus – policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
parengia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;
konsultuoja mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą , kitas įstaigas, galinčias suteikti  reikiamą pagalbą;
bendradarbiauja su mokyklos savivaldos: Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais;
incijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą  vaiko gerovės užtikrinimo srityje;
atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.
4. Komisijos narių funkcijos:
4.1. Komisijos pirmininkas – atsakingas už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratesimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui. Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia mokyklos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.Atsakingas už mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja mokyklos vadovus, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
4.2.Komisijos pirmininko pavaduotojas- atsakingas už atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus.
Atsakingas už prevencinio darbo organizavimą neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, nepamokinėje veikloje, vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai inicijavimą ir priežiūrą, krizės metu atsako už informacijos apie pagalbos galimybes mokykloje sklaidą, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.
Atsakingas už darbą su socialinės rizikos šeimomis, atsakingas už informacijos rinkimą iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja kaip ir kas bus daroma, kokia pagalba bus teikiama.
4.3. Psichologas, narys - atsakingas už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.
4.4. Specialusis pedagogas, narys - atsakingas už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.
4.5. Kauno apskrities VPK Kaišiadorių rajono PKVTSPP vyr. specialistas, narys - atsakingas už prevencinio darbo organizavimą mokykloje, vykdant tvarkos taisyklių pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, ir nusikalstamumo prevencijos priemones, renginių, skirtų prevencijai inicijavimą ir priežiūrą, mokyklos atstovų dalyvavimą rajono renginiuose,  krizės metu atsako už informacijos apie pagalbos galimybes bei  sklaidą rajone bei mokykloje, padeda kitiems specialistams, dalyvauja komisijos posėdžiuose bei  pokalbiuose.
4.6. Komisijos sekretorius – rengia Komisijos posėdžių medžiagą, suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius, renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti, tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu, vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.
5. Komisija turi teisę:
5.1. gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;
5.2. į posėdžius ir pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucujų atstovus,dalykų mokytojus, klasių kuratorius.

III.    KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisija yra nuolat veikianti.
7. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
8. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.
9. Komisija rengia veiklos programą vienerių metų laikotarpiui.
10. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.
11. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Mokykloje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.47-1982) nustatyta tvarka.