Ugdymas jaunimo klasėse

1990–1993 Siekiant užtikrinti privalomą vaikų mokymąsi pradėtos kurti jaunimo mokyklos, skirtos pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų socialinių-ekonominių priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams.
1993 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos patvirtinta Jaunimo mokyklos koncepcija. Jaunimo mokyklų koncepcijoje buvo apibrėžta, kad jaunimo mokykloje gali mokytis 12–16 metų mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys.
Šioje koncepcijoje jaunimo mokykloms buvo keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius; jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Mokyklos nelankymo, silpnos mokinių mokymosi motyvacijos, nepritapimo bendrojo lavinimo mokykloje problema išliko. Mokinių mokyklos nelankymo priežastys yra įvairios. Mokiniai mokyklas palieka dėl psichologinių priežasčių: pakitusio savęs vertinimo, sumažėjusių siekių, nesėkmių, palyginti didelio nerimo, savarankiškumo siekimo, polinkio į praktinę veiklą ir intelekto, emocijų ir elgesio sutrikimų, deviantinio elgesio; dėl mokymosi „spragų“, ir laiku nesuteiktos pagalbos – tiek pedagoginės, tiek psichologinės; konfliktiškų santykių su mokytojais, bendraamžiais; dėl nepakankamo pedagogų pasirengimo, tokių vaikų poreikių nežinojimo, nemokėjimo bendrauti ir dirbti su jais, neigiamų nuostatų jų atžvilgiu, nepakankamo tėvų rūpinimosi vaikais dėl savo šeimos sunkios ekonominės-socialinės padėties.
Šios priežastys lemia mokinių apsisprendimą palikti bendrojo lavinimo mokyklas. Dalis jų išeina dirbti, kiti dėl profesinėse mokyklose mokamų stipendijų įgyja jose tik profesiją be pagrindinio išsilavinimo. Dalis jų ilgai neranda vietos gyvenime.
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje mokymas individualizuojamas ir integruojamas su neformaliojo ugdymo, ikiprofesine veikla. Čia teikiama mokiniui kur kas didesnė nei kitose mokyklose informacinė, pedagoginė, psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba. Jaunimo mokykloje dirba specialiai pasirengę bendrojo lavinimo mokytojai, profesijos mokytojai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, treneriai ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas gero mikroklimato kūrimui, mokytojų ir mokinių santykių puoselėjimui. Mokykloje dirba draugiška mokytojų komanda, mokanti ir gebanti bendrauti su jaunuoliu.
Ypač stiprinamos menų, kūno kultūros, informacinių technologijų bei technologijų dalykų mokytojų kompetencijos, integruojant ugdymo turinį, rengiant dalykų modulių, atitinkančių įvairius mokinių gebėjimus ir poreikius, neformaliojo vaikų švietimo programas.
Mokyklos specialistų komanda - Vaiko gerovės komisija - laiku įvertina mokinio poreikius, problemas ir galimybes, parengia rekomendacijas mokytojams dirbti su mokiniu, aptaria, ar teikiama pagalba pakankamai veiksminga (daugiau informacijos skiltyje „vaiko gerovės komisija“).
8-10 klasėse vykdomas ikiprofesinis mokymas. Ikiprofesinio mokymo tikslas – padėti suvokti darbo reikšmę, supažindinti su esamomis profesijomis, ugdyti bendruosius gebėjimus ir paaiškinti, kaip įsigyti profesiją; Mokykloje siūlomos dvi ikiprofesinio mokymo kryptys: stalystė ir floristika (daugiau informacijos skiltyje „ikiprofesinis mokymas“).
Neformalus vaikų švietimas mokykloje yra orientuotas į sportinį ugdymą ir siejamas su mokinių polinkiais bei interesais.
Jaunimo klasėse mokosi nuo 8 iki 12 mokinių, mobiliosiose grupėse – ne mažiau kaip 5 mokiniai, neformaliojo ugdymo grupėse 8 mokiniai.
Mokykloje komplektuojamos 6-10 jaunimo klasės. Mokinių skaičius mokykloje išlieka stabilus:

Mokslo metai

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

6 - 10 jaunimo klasėse

 

2010 - 2011

134

73

 

2011 - 2012

116

73

 

2012 - 2013

430

61

 

2013 - 2014

527

41

 

2014 - 2015

517

37

 

2015 - 2016

503

37

 

2016-2017

512

42

 

2017-2018
2018 - 2019
2019 - 2020Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje klasės pagal poreikį gali būti komplektuojamos keletą kartų per mokslo metus. Mokinys turi galimybę nepertraukiamai mokytis toje pačioje mokykloje tol, kol baigia pagrindinio ugdymo programą.
Mokykloje mokinių pasiekimų vertinimo sistema yra savita ir yra orientuota į vaiko sėkmę ir daromos vaiko mokymosi ir socialinės pažangos fiksavimą.