Priėmimas į mokyklą

1. Priėmimas į Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ISAK – 556 ( Žin., 2005, Nr.46-1526), Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu  Nr. V-1369, (Žin, 2011, Nr.96-4533), Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.ISAK – 1759 (Žin., 2003, Nr.33-1397; 2007, Nr. 95-3860), Neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.ISAK – 1757 (Žin., 2007, Nr.95-3859, 2010, Nr.27-1301), Modulinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.ISAK – 1756 (Žin., 2007, Nr.95-3858), Priėmimo į Kaišiadorių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. V 17- 372.

 

2. Į  mokyklą priimami asmenys:

2.1. 12-16 asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekus nesimokantys;

2.2. į suaugusiųjų klases priimami mokytis 18 metų ir vyresni asmenys, iškritę iš nuosekliojo švietimo sistemos ir apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi;

2.3. mokiniai ar mokykloje nesimokantys asmenys, kuriems leidžiama  mokytis savarankiškai vieno, kelių ar visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų.

 

3. Pageidaujantys mokykloje mokytis pateikia:

3.1. prašymą priimti į mokyklą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-17 vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą), su nuoroda, kuriuos pasirenkamuosius dalykus, kokia mokymosi forma ar būdu pageidauja mokytis;

3.2. dokumentą, patvirtinantį ugdymosi rezultatus ar įgytą išsilavinimą;

3.3. asmens tapatybės dokumento kopiją, santuokos liudijimą ir jo kopiją (jei išsilavinimo ir asmens dokumente neatitinka pavardė);

3.4. dvi  (3x4) nuotraukas.

 

4. Asmens priėmimas mokytis įteisinamas mokymosi sutartimi, aptariant mokyklos ir asmens įsipareigojimus, nevykdymo pasekmes. Mokymosi sutartis pasirašoma:

4.1. Trejiems mokslo metams, su mokiniais, besimokančiais pagal pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį (arba pagal mokinio atvykimo į mokyklą laiką);

4.2. Dvejiems mokslo metams, besimokančiais pagal pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį (arba pagal mokinio atvykimo į mokyklą laiką);

4.3. Dvejiems mokslo metams, su mokiniais, besimokančiais pagal suaugusiųjų vidurinio  programą (arba pagal mokinio atvykimo į mokyklą laiką);

4.4. Vieneriems mokslo metams su neakivaizdinę mokymosi formą pasirinkusiais mokiniais;

4.5. Vieneriems metams su savarankišką mokymosi formą pasirinkusiais mokiniais. Mokinio sutartis dėl savarankiško mokymosi yra jo mokymosi sutarties priedas;

4.6. Vieneriems mokslo metams su mokiniais, pasirinkusiais modulinį mokymosi būdą.

 

5. Mokykloje klasių skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.