Specialusis pedagogas

Tikslas:

Užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

 

Uždaviniai:

 1. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų programą, įveikti akademinį atsilikimą ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.
 2. Teikti metodinę pagalbą, rekomendacijas pedagogams, suteikti informacijos, minimalių žinių tėvams aktualiais specialiojo ugdymo klausimais.
 3. Žinoti naują sutrikimų terminologiją, dokumentų ruošimo tvarką, bei naujausius SU reglamentuojančius dokumentus.

 

Pagalbos sritys:

 1. Konsultacjos tėvams vaiko ugdymo klausimais;
 2. Konsultacijos mokytojams rengiant individualias ir bendrąsias programas;
 3. Dokumentų ruošimas mokinio vertinimui Kaišiadorių rajono PPT;
 4. BUP pritaikymas SUP mokiniams;
 5. Konkreti pagalba mokiniams šalinant bei koreguojant jo sutrikimus, padedant įveikti mokymosi sunkumus.

 

Specialiojo pedagogo pagalba mokykloje teikiama, kai

 • Prašo mokinio tėvai (globėjai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą;
 • SUP vertina ir skiria rajono PPT;

Kada kreiptis į specialųjį pedagogą?

 • Kai vaikui nesiseka ugdymo įstaigoje;
 • Kai reikia konsultacijos dėl galimybių gauti vaikui specialistų pagalbą mokykloje;
 • Kai reikia pedagoginio moksleivio vertinimo;
 • Dėl pritaikytų bendrojo ugdymo, individualizuotų  programų rengimo;

Priėmimo laikas:

 

Pirmadienis

Antradienis

8.00 – 10:00

8.00 – 10:00

 

Kontaktai

Kabinetas 338

Telefonas 8-346 60120

El. paštas zitasest@gmail.com

Anoniminė laiškų dėžutė „Mano Mokykla“, (atsakymus rasite psichologo stende).