Socialinis pedagogas

Tikslas:

Siekti vaiko gerovės ir saugumo.Teikti vaikui socialinę – pedagoginę pagalbą.

Šalinti mokyklos nelankymo priežastis. Padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus.

Vykdyti neigiamą socialinių reiškinių prevenciją.

 

Uždaviniai:

 1. Teikti pasiūlymus administracijai, mokytojams, klasės auklėtojams, tėvams, geriau tenkinant vaiko socialinius- psichologinius ir pedagoginius poreikius.
 2. Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
 3. Užtikrinti mokinių saugumą, vadovautis individualaus priėjimo, konfidencialumo, vaiko atsakomybės principais.
 4. Vadovautis vaiko teisės ir interesus reglamentuojančiais dokumentais. LR – įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais.
 5. Kelti savo kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus reikalavimus.

Pagalbos sritys:

 1. Individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus ir klasių auklėtojus;
 2. Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą klasės mokiniams sprendžiant konfliktus;
 3. Organizuoja prevencijos programas mokiniams, dalyvauja su mokiniais projektuose, programose;
 4. Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;
 5. Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius;
 6. Organizuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius.

Socialinio pedagogo pagalba mokykloje teikiama, kai

 • Prašo mokinio tėvai (globėjai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą;

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Jei vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Jei vaikas bando psichotropines medžiagas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones.


Kontaktai

Telefonas 834660120