Mokyklos taryba

PATVIRTINTA

Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų

Mokyklos direktoriaus  2011 m. kovo  30d.

įsakymu Nr.V-95a

 

PRITARTA

Mokyklos tarybos

2011 m. kovo 29 d. nutarimu

(protokolas Nr.6)

 

KAIŠIADORIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1.1. Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

1.2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais, poįstatyminiais aktais ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais,  Kaišiadorių savivaldybės švietimo skyriaus dokumentais.

1.3. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams, ją sudaro: 3 tėvai, 3 mokytojai, 3 mokiniai.

1.4. Tėvus į mokyklos tarybą renka mokinių tėvų susirinkimas. Jie į mokyklos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.5. Mokinius į mokyklos tarybą renka mokinių visuotinis susirinkimas. Mokiniai į mokyklos tarybą išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma.

1.6. Mokytojai į mokyklos tarybą išrenkami mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma.

1.7. Mokyklos tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma.

Mokyklos direktorius negali būti mokyklos tarybos pirmininku.

1.8. Išvykus tarybos nariui, artimiausio mokytojų tarybos posėdžio, mokinių susirinkimo ar visuotinio tėvų susirinkimo metu organizuojami nauji tarybos nario rinkimai.

1.9.   Tarybos narius gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius.

1.10.  Mokyklos tarybos nuostatus rengia ir aprobuoja mokyklos tarybos nariai, o tvirtina  mokyklos direktorius. Nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami ne mažiau kaip 2/3 jos narių pritarus.

1.11. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti mokyklos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei mokyklos bendruomenės nariai.

1.12.  Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis metams, taip pat  ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

1.13. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą

reglamen­tuojantiems dokumentams, mokyklos steigėjas ar švietimo priežiūros institucijos siūlo svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

1.14. Pasibaigus metams, mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos

bendruomenės nariams.

1.15.  Mokyklos tarybos veikla yra planuojama, rašomi posėdžių protokolai.

1.16. Pasibaigus mokyklos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja mokyklos

direktorius.

1.17.   Mokyklos tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

2.1. Aprobuoja mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis.

2.2. Svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles bei jų pakeitimus, ugdymo planą, nustato ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir teikia juos tvirtinti direktoriui. Tvirtina mokyklos savivaldos institucijų nuostatus.

2.3. Inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą.

2.4. Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

2.5. Aprobuoja mokyklos ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, sprendžia mokinių papildomojo ugdymo organizavimo klausimus.

2.6. Aprobuoja mokinių skatinimo ir nuobaudų sistemą.

2.7. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.

2.8. Iškilus problemai, mokiniai MT svarstomi gavus raštišką prevencinės darbo grupės

prašymą, jų posėdžio nutarimo išrašą bei teikiamas išvadas ir siūlymus.  MT posėdyje mokinys svarstomas tik esant vienam iš tėvų ar globėjų ar teisėtam vaiko atstovui.

2.9. Mokyklos taryba talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį.

2.10. Svarsto ir teikia siūlymus mokyklos direktoriaus parengtai darbuotojų skatinimo, premijavimo, pašalpų skyrimo, nuobaudų skyrimo tvarkai. Derina administracijos teikiamus siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, premijavimo, pašalpų skyrimo, nuobaudų skyrimo.

2.11. Svarsto ir teikia siūlymus naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimais.

2.12. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus. Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.

2.13. Konfliktinę situaciją mokyklos taryba sprendžia tik gavus prašymą raštu iš kurio nors asmens. Į gautą prašymą atsakymą raštu pateikia per 10 kalendorinių dienų.

2.14. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

2.15. Renka ir skiria atstovus viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti.

2.16. Pritaria mokyklos vidaus audito grupės ir pedagogų atestacinės komisijos sudarymui.

2.17. Svarsto mokinių maitinimo, materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.

2.18. Aptaria ir priima siūlymus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos.

2.19. Aptaria vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus.

2.20. Mokyklos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą vieneriems metams.

2.21. Administracija mokyklos tarybai pateikia kasmetinę darbo analizę. Taryba įvertina ir

priima sprendimą: -pritarti, -pritarti su įpareigojimais, -nepritarti.

 

III. VADOVAVIMAS

3.1.  Mokyklos taryba – demokratijos principais savo veiklą grindžianti organizacija.

3.2. Mokyklos tarybai vadovauja tarybos pirmininkas. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai  atviru balsavimu. Juo negali būti mokyklos direktorius.

3.3. Mokyklos direktorius tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu nerenkamas.

3.4. Mokiniai tarybos darbe dalyvauja tik tuomet, kai nesvarstomi mokytojų pedagoginio darbo, etikos ir moralės klausimai.

3.5. Mokyklos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus mokyklai aktualius klausimus.

3.6. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą sprendimą priima tarybos pirmininkas. Mokyklos direktorius priimant nutarimus dalyvauja, bet nebalsuoja. Su mokyklos tarybos priimtais sprendimais supažindinama mokyklos bendruomenės susirinkime.

3.7. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis metams, taip pat  ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Svarstant konkrečius klausimus, į mokyklos tarybos posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Jiems patiems pageidaujant dalyvauti tarybos posėdyje leidžiama tik sutikus tarybos narių daugumai.

3.8. Taryba esant būtinybei palaiko ryšius su Kaišiadorių savivaldybe, kitų švietimo įstaigų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis, miesto įstaigomis.

 

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje.

4.2. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam skirtas užduotis.

4.3. Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.

4.4. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams ne rečiau kaip 1 kartą per metus arba paprašius mokyklos bendruomenei.

4.5. Tarybos narys, 3 kartus be pateisinamos priežasties nedalyvavęs tarybos posėdžiuose, tarybos narių nutarimu gali būti šalinamas iš tarybos.

 

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

5.1. Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą.

5.2. Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą.

 

Mokyklos tarybos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Dovilė Rudytė

Mokytoja, tarybos pirmininkė

2.

Vytautas Načajus Socialinis pedagogas

3.

Pranas Kniukšta

Mokytojas

4.

Nadežda Kriaučiūnienė

Mokytoja

5.

Martynas Butkevičius Mokinys

6.

Jurgita Lukoševičienė Tėvų atstovas

7.

Virginijus Ceslevičius Pravieniškių pataisos namų direktorius

8.

Gediminas Lukšys Pravieniškių pataisos namų pareigūnas

9.

Artūras Janušauskas Pravieniškių pataisos namų pareigūnas